Σύμφωνα και με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 5837Β’/15-12-2021):

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση Προόδου β) ατομικές/ομαδικές Εργασίες και γ) Τελική Εξέταση.

Μια (1) εξέταση προόδου ανά μάθημα,  και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων από τον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών. Ο βαθμός προόδου (Β.Π.) μετράει 30% στην τελική βαθμολογία (Τ.Β.)  του μαθήματος.

Ως εκ τούτου η Εργασία είναι Υποχρεωτική και μετράει το 10% της τελικής βαθμολογίας. Τα θέματα των εργασιών ορίζονται από τον εκπαιδευτή και η διαχείριση τους (ανάθεση, συλλογή) γίνεται μέσω του Moodle όσο και η κατάθεση των εργασιών. Οι σπουδαστές οφείλουν να τις καταθέσουν μέχρι την προθεσμία που τους έχει ορίσει ο εκπαιδευτής. Οι εκπαιδευτές συμπληρώνουν και αποστέλλουν  τη βαθμολογία τους με mail στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ το αργότερο έως και την Δευτέρα (09/05/22). Την πρωτότυπη κατάσταση της βαθμολογίας την καταθέτουν στον Υποδιευθυντή κατά την προσέλευση στο μάθημά τους.