Υπενθύμιση – Παράδοση Υποχρεωτικών Εργασιών

Σύμφωνα και με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 5837Β’/15-12-2021): Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Εξέταση Προόδου β) ατομικές/ομαδικές Εργασίες και… Διαβάστε περισσότερα